• 1 หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
        เพศ ชาย/ หญิง วุูุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2 วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
        เพศ ชาย/ หญิง วุูุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 3 เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
        เพศ ชาย/ หญิง วุูุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2014. Midland Corporation Ltd.