ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดของงาน

- ดูแลยอดขายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

- ติดตามงานที่นำเสนอให้กับลูกค้าเก่า และใหม่

- บริการด้านสินค้าให้กับลูกค้า ตั้งแต่รับใบเสนอราคา จนส่งมอบสินค้า

- แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีเกิดปัญหาด้านสินค้า จนกระทั่งสินค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ดูแลและพัฒนาลูกน้องในบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริษัทมีการเพิ่ม Product

- สอบถามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริการและสินค้า

- ส่งรายงานการขายให้ผู้บังคับบัญชา

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • จำนวนอัตรา : 2
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด /การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 23 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- มีรถยนต์ส่วนตัว

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของงาน

- รับ จ่ายสินค้า วัสดุ อุปกรณ์

- บันทึกข้อมูลในระบบ จัดเก็บสินค้าตามระบบ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

- สามารถขับรถ Forklift ได้

- ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

- สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

รายละเอียดของงาน

- ดูแลพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบบริษัทฯ

- ดูแลอาคารสถานที่ และอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานงานทั้งกับหน่วยงานภายใน และภายนอก

- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กร

- ดูแลเกี่ยวกับงานด้านประกันสังคม

- สรรหาพนักงานให้ตรงตามความต้องการของบริษัท

- อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 2
 • เพศ : หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 22 - 30 ปี

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

- จัดทำ และดำเนินการตามแผนการตลาด พร้อมทั้งแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- ติดตาม ประเมินผล และรายงานสรุปให้ผู้บริหาร

- วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และบริการ (ลูกค้า / คู่แข่ง)

- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเก่า และใหม่

- สรุปรายงานการขาย

- ออกสำรวจตลาด

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 2
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า

- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

- มีความอดทน

รายละเอียดของาน

- สามารถซ่อมรถยนต์ได้

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านระบบเครื่องยนต์

- มีความรู้เรื่องอะไหล่

- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

- มีความอดทน

รายละเอียดของงาน

- ขายสินค้าของบริษัทฯ

- ออกหาลูกค้า

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 22 - 35 ปี

- ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

 

รายละเอียดของงาน

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายขายทั้งหมด

- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 20 - 30 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- ขับรถได้พร้อมมีใบขับขี่

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 18 - 35 ปี

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่าง

- สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของงาน

- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 2
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

- อายุ 20 - 35 ปี

- สู้งาน

- พร้อมเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

บัญชีรับ

 • เก็บข้อมูลเอกสารจากโรงงานเพื่อตั้งเรื่องออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ จากโปรแกรมบัญชี
 • ติดตามประสานงานกับพนักงานขายเพื่อติดตามวางบิลและรับเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีขาย
 • จัดเก็บเอกสารด้านรับ
 • จัดทำรายการทางด้านรับ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บัญชีจ่าย

 • รับเอกสารด้านจ่ายจากผู้ขาย และ เอกสารจากพนักงานภายใน ตรวจสอบความถูกต้องและตั้งเรื่องเตรียมจ่าย ในโปรแกรมบัญชี
 • ติดตามประสานงานกับพนักงานขาย เรื่องติดตามเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และแจ้งการจ่ายเงินให้กับพนักงาน รวมทั้งประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับพนักงานขาย
 • ประสานงานกับผู้ขายต่าง ๆ เรื่องเอกสารการวางบิล และ ส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารด้านจ่ายเข้าแฟ้ม
 • จัดทำรายการทางด้านด้านจ่าย
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

 • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
 • มีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
 • วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี
 • บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน
 • วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน
 • วางแผนการหาแหล่งเงินทุน
 • ตรวจสอบการจัดทำทะเบียบค่าจ้าง
 • วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • บริหารการรับ-จ่ายเงิน
 • วางแผนการจัดทำงบประมาณการ
 • บริหารบุคลากร
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลและติดตามให้คงไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Mcs.Office. / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้ดี
 • ถ้าเคยผ่านงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีและยังคงสภาพผู้ทำบัญชี
 • มีความรู้บัญชีขั้นสูง 1,2
 • มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ควบคุมดูแลเงินสดย่อยของสำนักงาน
 • จัดทำนำเสนอรายงานกระแสเงินสด รายงานเช็ครับ-จ่าย กระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร ดูแลรักษาและรวบรวมเอกสารสำคัญทั้งหมด
 • อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • รูปแบบงาน : ประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเวศ กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • จำนวนอัตรา : 1
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา : ปวส ขึ้นไป(สาขาบัญชีหรือการเงิน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

 • จบปวส./ปริญญาตรี ด้านการเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เรียนรู้งานได้ดี
 • มีความขยันอดทน